Barion Pixel

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

A honlapon megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Az adatvédelmi elveink az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),  az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR)és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra.

Szolgáltató a honlapján található termékek- és szolgáltatások értékesítéséhez GoogleAdwords hirdetéseket, honlap-analitikát és remarketing stratégiát is alkalmaz. Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-k gyűjtésére és a felhasználó elfogadási vagyelutasítási lehetőségéről a honlap a felhasználó figyelmét minden esetben felhívja.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatjaböngészőjét,hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Az adatkezelő honlapján az adatközlők egyéni döntésük alapján hozzájárulásukkal megadhatják személyes adataikat, amennyiben egyes szolgáltatásainkról érdeklődnek, vagy azt szeretnék igénybe venni. Felhasználó az adatait a megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével hozza adatkezelő tudomására, aki a törvényi előírások szerint rögzíti azokat.Az adatkezelést üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

A megadott adatokat az érintett minden esetben a GDPR és az Info. tv. előírásai szerint kezeli, azt harmadik félnek át nem adja, az így gyűjtöttadatokból profilozást, automatizált döntéshozatalt nem hajt végre, a leendő ügyfeleinkre és partnereire nézve ez az adatközlés további joghatással nem jár.

Üzemeltető minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges “vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő adatai

Cégnév: Fülöp Családi Pince Kft.

Adatkezelő képviselője: Fülöp Kinga Melinda

Képviselő elérhetősége: info@fuloppince.hu

Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Külterület 4587. hrsz
Adószám: 24682213-2-11
Elektronikus elérhetőség: info@fuloppince.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 775-16-94
Adatkezelés nyilvántartási szám: /folyamatban/
Számlaszám: 10403648-50527071-48741007

Kezelt adatok köre:

  1. Érintett e-mail címe
  2. Érintett neve
  3. Érintett lakcíme és (esetleg) számlázási címe
  4. Érintett telefonszáma

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontjai.

Adatkezelés célja

Az érintettnek kereskedelmi tájékoztatók küldése, valamint az érintettek által leadott megrendelések teljesítése.

Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációja során megadott e-mail címére a szolgáltatásaival összefüggő, akár reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön.
Felhasználó a számára kiküldött hírlevelet a későbbiekre vonatkozóan következmény nélkül lemondhatja.

Az adatkezelés időtartama

10 év

Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyesadatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozásijogával az adatkezelőnél.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az illetékes bíróságnál és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest Pf.: 5.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: + 36 (1) 391-1400

Telefax: + 36 (1) 391-1410

E-mail: ügyfélszolgalat@naih.hu

Személyes adatok átadása harmadik félnek

Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat harmadik fél számára nem adja át – kivételt képez ez alól azon eset, amikor felhasználó a megrendelni kívánt termék házhoz szállításáról rendelkezik. Ekkor ugyanis a szállító cég csak a felhasználó által megadott szállítási és elérhetőségi adatok alapján juttathatja el a megrendelt terméket felhasználóhoz-megrendelőhöz.

A házhozszállítást végző cégek adatai:

Cégnév: FOXPOST Zrt.

Adatkezelő tájéoztatója: https://www.foxpost.hu/ugyfelszolgalat/szemelyes-adatokkal-kapcsolatos-rendelkezes

Elérhetősége: 3300 Eger, Maklári út 119.